Pavel Starkov

Projektid: Mutalig ja Greenering

Millisena näete COSTi peamist panust teadusesse, teaduskoostöösse vms? Palun tooge näiteid.

Uute teadlaste-kolleegidega kokkusaamised, oma töö promomine, uute ideede genereerimine, granditaotluste planeerimine ja kirjutamine.

Kuidas on COST või Eesti osalus COSTis ajas muutunud? Palun tooge näiteid.

Ei ole eriti muutunud. Ilmselt Eesti poolt on lisandunud nooremad inimesed, teadusrühmade noored juhid.

Kuidas soovitaksite „COSTile läheneda“ neil, kel pole COSTiga varasemast kogemusi?

Mitte karta, et projekti alguses ei ole selles valdkonnas veel publikatsioone. Peamine on teadmine, et töö laboris selles valdkonnas käib ja esialgsed tulemused on käes.

Kuidas vastaksite väitele, et COSTi põhifookus on reisimine, mitte teadus?

Sõltub inimesest. Mõnikord jääb selline mulje küll, kuid näost näkku suhtumine ja tutvumine soodustab tõhusamat kaastöötamist ka onlainis (ZOOMis, Teamsis).

Mis oli/on selle projekti fookus (kas üldse või teie jaoks isiklikult)?

Olen varem osalenud projektis MutaLig (meditsiiniline keemia) ja hetkel osalen projektis Greenering (rohetehnoloogia). Struktuurselt on need projektid üles ehitatud erinevalt. Sellest võiksin pigem rääkida suuliselt.

Millises rollis te selles projektis osalesite? (nt töörühma liikmena või juhina, mõne teema vedajana vms).

Esimeses projektis osalesin lihtsalt liikmena, teises tööpaketi kaasjuhina. Tööpaketi päris juht ma olla ei soovinud, sest sellega kaasneks suurem ajakulu. Samas mul on soojad suhted tuumikrühmaga ning osalen (mitteametlikult) ka nendel koosolekutel.

Kuidas te projekti seltskonnaga liitusite – või projekti-idee algatasite?

Mõlemal puhul liitusin projektiga selle üsna hilja, kuigi tuli välja, et mul oli palju tuttavaid, ka projekti liidrite tasemel. See võis tuleneda asjaolust, et alustasin tööd TalTechis / Eestis alles 5 aastat tagasi.

Kuidas vastas projekti tegelik toimimine või teie roll teie eelnevale ettekujutusele? Kas oli üllatusi või karisid – ja kui, siis mis aitas ülesaamisel?

Kõik projektid on erinevad ja nende dünaamika on erinev. Paljud COSTi-projektid teevad omavahel koostööd, et soodustada suurte ürituste nagu konverentsid korraldamist.

Mida andis selles projektis osalemine teile isiklikult?

Laiema tutvusringkonna, teise projektiga on plaanis jõuda uute grantideni.

Kas sellest projektist kasvas välja midagi uut või veelgi suuremat – olgu teie enda, teie uurimissuuna, maailma või teaduse jaoks laiemalt?

Esimeses ideed, uued kontaktid; teises – loodan tõhusale koostööle, ühistaotlustele jne.

Millistes ja kui paljudes COSTi projektides olete osalenud? Kuivõrd sarnased või erinevad on need olnud?

Kahes. Need on teineteisest absoluutselt erinevad. Teises projektis olen ka juba kogenum ja sihikindlam.

Kuidas on teie positsioon või kogemus projektiti erinenud?

Teises projektis olen võtnud rohkem vastutust.

Pavel Starkov oli molekulaartehnoloogia vanemteadur Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituudis. Pavel Starkov suri 28. novembril 2022.